Med passion för historia, kartografi och litterär gestaltning

Karthaken

är ett oberoende mikroförlag som etablerades för att stödja produktion, publicering och marknadsföring av boken
Det bleka guldet, en historisk roman som utspelas i ljuset av 1600-talets kalkbruksepok på norra Gotland.

Boka gärna in ett föredrag eller en lättsammare presentation

För museum, bibliotek eller som företagsarrangemang.

Låt inte pandemin hindra, den nya tidens teknik hjälper oss att mötas i små spridda grupper!

Kunskapsbank att använda i olika sammanhang

Inför skrivandet av boken gjordes en omfattande research kring olika aspekter av  Gotlands tidigmoderna historia; kultur, boende, mat, kläder, bröllops - och begravningsseder, religion, klimat, jordbruk, läskunnighet, handel, kalkhantering, hamnar, sjöfart, beskattning, maktstrukturer, rättsskipning, krig, kaperi, katastrofer, farsoter med mera.

Namnet Karthaken

Nedan

utsnitt ur:                                                                Charta öfwer Rute Holmar uti Norra Befallningen Rute Ting, på Gottland, utom Rute och Hellwigs socknar belägne,                                                         afmätte År 1694 af Ladntmätaren Matthias Schilder och renoverad vid Kongl Landtmäterie Contoiret År 1753 af Gustaf Regnell.

Mathias Schilder kallade platsen uppenbarligen Cartavik. Materialet Förvaras i Lantmäteriets arkiv.

är taget efter ett gammalt fiske beläget på ön Furillen. Jag har ingen nutida anknytning till vare sig platsen eller ön och ortnamnet har inget har inget med ordet karta att göra;              förledet lär betyda knöl och hake syftar på inbuktning och udde.                                              Jag var fräck nog att spela på likheten då jag satte namn min verksamhet. Som lantmätare hyser jag en stor kärlek  till historiska kartor och jobbar gärna kartografisk eller forskningsinriktad följdproduktion av materialet